България

Обсъждат Закон за насърчаване на доброволчеството

  14.04.2024 10:15             
Обсъждат Закон за насърчаване на доброволчеството

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за насърчаване на доброволчеството. Целта на законопроекта е създаване на благоприятна среда за насърчаване развитието на доброволческите дейности според актуалните национални нужди и в съответствие с правилата, стандартите и най-добрите практики в Европейския съюз и отделните държави членки. Приемането на предложената правна уредба следва да доведе до предприемане на мерки на национално ниво, които в оптимална степен да разрешат дефинираните в хода на предварителната оценка на въздействието проблеми в действащата стратегическа, правна и институционална рамка в областта на доброволчеството.

В проекта на Закона се регламентира държавната политика в областта на доброволчеството, доброволческата дейност и видове доброволчество, правата и задълженията на участниците в доброволческата дейност, удостоверяването на доброволческата дейност;

Предвиден е текст, с който се определя, че доброволец е физическо лице, което извършва доброволческа дейност в Република България или в чужбина, съгласно действащите национални и международни норми.

Организатор на доброволческа дейност, по смисъла на проекта на Закона за доброволческата дейност, може да бъде сдружение, фондация и всяко друго правно образувание, в чийто устав или устройствен акт е записано, че не е създадено с цел печалба, а получател на доброволческа дейност е физическо или юридическо лице, което се ползва от доброволческата дейност.

До 9 май заинтересованите страни могат да направят коментари и предложения по Закона.