Събития

Общинският съвет одобри разпределението на средствата за подпомагане на спортните клубове СНИМКИ

  18.03.2024 15:43             
Общинският съвет одобри разпределението на средствата за подпомагане на спортните клубове СНИМКИ

На редовно заседание на местния парламент бяха приети предложените финансови средства за 2024 година в размер на общо 460 000 лева за 16 спортни клуба във Видин. Те са определени от общинската експертна комисия за спорт, на базата на конкретни критерии. Право на субсидия получиха спортните клубове, които имат регистрация и са вписани в националния публичен регистър, воден в Министерството на младежта и спорта, отговарящи на Закона за физическото възпитание и спорта и подали в община Видин заявления съгласно Наредбата за условията, реда на финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спортно-туристическа дейност във Видин. Предложенията за субсидиране бяха гласувани за всеки клуб поотделно.

Общинските съветници подкрепиха община Видин за започване на процедура за погасяване на задължение и поемане на дългосрочен общински дълг за осигуряване на финансиране на формирани задължения във връзка с приключване на проект “Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – Видин – Втора фаза“ по оперативната програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. Мартин Дончев, заместник-кмет по финансова-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие уточни мотивите, които налагат поемането на кредит и че гласуването му се предприема за осигуряването на стабилност и предвидимост на община Видин.  Подкрепено бе и предложението на кмета д-р Цветан Ценков за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти в общината: общински пътища, улична мрежа, сгради – публична общинска собственост и др.

В дневния ред на днешното заседание бяха гласувани и предложения за предоставяне на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване; публични и тайни търгове, както и проект за изменение на Подробен устройствен план за обекти на територията на общината.

Гласувани бяха още няколко точки, свързани с промяна на предназначението и в други селища на територията на Видин.

На заседанието, чийто дневен ред съдържаше 48 точки, бяха обсъдени и приети още предложенията - проект за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на община Видин, удължаване на срока на проект „Грижа в дома в община Видин” по процедура „Грижа в дома”, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, увеличаване капацитета за прием на децата в Детска ясла „Слънчев кът“, както и някои основни стратегически документи – общински план за младежта, план за личностното развитие на децата и учениците и програмата за закрила на детето.