Събития

Община Видин получи окончателно плащане за реставрацията и адаптацията на Синагога - Видин

  26.02.2024 16:54             
Община Видин получи окончателно плащане за реставрацията и адаптацията на Синагога - Видин

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 верифицира сума на допустими разходи по окончателното искане за плащане в размер на 8 054 491,97 лв., финансирана с безвъзмездна финансова помощ (БФП) по проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“. Отчетените с окончателния финансов отчет разходи възлизат на 8 549 512,98 лв. безвъзмездна финансова помощ.

Не се верифицирани разходи в размер на 77 372,59 лв. във връзка с направено при проверката на място извадково измерване на отделни видове и количества строителни и монтажни работи с цел установяване на съответствие между актуваните количества СМР с реално изпълнените СМР на обекта. Сумата следва да бъде възстановена на Община Видин от изпълнителя ДЗЗД „Паскен 2020“, съгласно условията на договора за инженеринг.

Не са верифицирани и средства в размер на 417 648,42 лв., във връзка с Решение на Ръководителя на УО на ОПРР 2014-2020 за налагане на финансова корекция в размер на 5 % от допустимите разходи по договора с изпълнител ДЗЗД "Паскен 2020". Решението не е влязло в сила и се обжалва от наша страна.

Извършеното плащане към Община Видин е на стойност от 5 315 352,22 лв., предвид приспадането на авансово получените средства в размер на 2 739 139,75 лв.

Проект „Реставрация и адаптация на Синагога – Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“ се осъществява по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ на ОПРР 2014-2020 чрез комбинирано финансиране, включващо безвъзмездна финансова помощ и средства от финансов инструмент в размер на 1 500 000 лв. (По Договор за инвестиционен кредит, сключен с „Регионален фонд за градско възстановяване и развитие” АД и „Банка ДСК” АД). Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.