Събития

Общинският съвет в Лом ще заседава в четвъртък

  26.02.2024 16:00             
Общинският съвет в Лом ще заседава в четвъртък

Общинският съвет в Лом ще заседава в четвъртък. На вниманието на местните парламентаристи са представени 7 докладни записки от кмета Цветан Петров. Отчет за изпълнението на програмата за опазване на околната среда на община Лом за 2023 г.  и приемане на програмата за управление на кмета на общината за мандат 2023-2027 г. са сред точките в дневния ред на заседанието. Парламентаристите ще трябва да изберат и общински съветник за член на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Монтана. Освен това местният парламент ще разгледа предложение за отмяна на предишно свое решение и даване одобрение на ново за частично изменение на Общ устройствен план на Община Лом, по действащата кадастрална карта на с. Станево. Докладните записки за приемане на външен авариен план на складова база за минерални торове, както и допускане изработването на подробен устройствен план  за промяна на границата между поземлени имоти в Лом ще бъдат обсъдени от съветниците. Издаването на запис на заповед на кмета на общината за обезпечаване на авансово плащане за текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Лом, както и въпроси от общински съветници, също фигурират в проекта на дневния ред на заседанието, което ще се проведе в четвъртък, 29 февруари от 9 часа. / Радио Видин