Събития

Съветниците в Козлодуй заседаваха СНИМКИ

  17.02.2024 10:00             
 Съветниците в Козлодуй заседаваха СНИМКИ

В четвъртък се проведе редовно присъствено заседание на Общински съвет – Козлодуй, където общинските съветници разгледаха и приеха Предложение от Драгомир Маринов – председател на временна комисия за изработване на проект на ПОДОСНКВОА за мандат 2023-2027 г. - Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2023 – 2027 година.

Общинските съветници приеха предложение от Светлана Любенова-Плешоева – председател на Общински съвет – Козлодуй - Създаване на Постоянни комисии към Общински съвет – Козлодуй и избор на техните членове. 
 Общинските съветници приеха предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй  -  Приемане на Стратегия на община Козлодуй за управление на общинската собственост за периода 2024-2027 година. 

Прието бе предложението от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2024 година.

Общинските съветници разгледаха  предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй -  Определяне и предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни за 2024 г.

Прието бе предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Определяне на нов размер на трудово възнаграждение на кмета на община Козлодуй.
Общинските съветници приха предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Определяне на трудово възнаграждение на председателя на Общински съвет – Козлодуй.

Прието бе от общинските съветници предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Определяне на трудово възнаграждение на кмет на кметство с. Хърлец.

Прие се от общинските съветници предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй -  Определяне на трудово възнаграждение на кмет на кметство 
с. Гложене.

Прието бе предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Определяне на трудово възнаграждение на кмет на кметство с. Бутан.
Предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Определяне на трудово възнаграждение на кмет на кметство с. Крива бара.
Прието бе предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Приемане на нова структура и численост на общинската администрация на община Козлодуй.

Общинските съветници приеха предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй -  Приемане на отчет по Програма за управление на община Козлодуй (2019 – 2023 г.) за 2023 година.

Прието бе от общинските съветници  Предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Приемане на отчет за изпълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй, за периода 01.08.2023 г. – 31.12.2023 г.

Общинските съветници приеха Предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Приемане на Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Козлодуй през 2023 година.

Общинските съветници  приеха Предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Промяна в състава на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община Козлодуй, променен с решение № 28 от 19.12.2019 г. на ОбС – Козлодуй.

Прието бе Предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства по Проект „Красива България“,   мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“, с проектно предложение: „Ремонт на покрив и помещения на сграда на кметство с. Крива бара, община Козлодуй“.

На заседанието на общински съвет Козлодуй,  общинските съветници  приеха Докладна записка от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй  -  Приемане на бюджета на община Козлодуй за 2024 г.

Прието бе от общинските съветници в Козлоду Предложение от инж. Маринела Николова – кмет на община Козлодуй - Върнато за ново обсъждане решение № 60 по протокол № 4 от проведено заседание на Общински съвет – Козлодуй на 25.01.2024 г.