Събития

Ремонтират 32 общински жилища във Враца по проект

  25.01.2024 06:00             
Ремонтират 32 общински жилища във Враца по проект

Враца е сред общините с доста голям брой общински жилища сравнено с други по-големи общини, показва анализ на местната администрация. Към края на 2023г. броят на общинските жилища на община Враца е 324, от които 269 апартамента, 15 къщи и 40 бараки. Жилищният фонд е концентриран основно в жк „Дъбника" и жк „Сениче", по-малко има в жк „Младост" и жк „Медковец". Тези жилища са разделени по фондове. Има жилища за отдаване под наем, в които се настаняват граждани с установени нужди – 173. Има резервни жилища за настаняване на лица с остри социални или здравословни проблеми, които са 135. Ведомствените жилища, които са за настаняване на специалисти, работещи в структури на бюджетна издръжка са 16. В последната група се включват всички институции на бюджетна издръжка – болници, ДКЦ-та, МВР, съд, училища, областна администрация, общинска администрация и други.

Броят им е посочен в годишната програма за управление и разпореждане с общинските жилища, която всяка година се актуализира. Тя се гласува този месец на общинския съвет, като сега от местната администрация са направили предложение, с което са внесли и списък на обектите, включени в изброените по-горе групи.

Всяка година от местната администрация отделят средства от бюджета, които са за ремонти. За миналата година сумата е била в размер на 30 000 лева, а за тази са предвидени 50 000 лева.

В същото време от две години се отделят по 30% от продажбите на въпросните жилища, като събраната сума и от тази година ще стане общо 450 000 лева. С тези средства от община Враца имат намерение да дофинансират проект, който е за цялостен ремонт на един от блоковете при така наречените Виетнамски общежития. Там се помещават 32 социални жилища.

Цифрите показват, че през 2023 г. от община Враца са продали на изрядни наематели 33 жилища, а наемната цена е 1.50 лева на квадратен метър, тъй като общото им състояние не е като това на свободния пазар.

Интересът към наемането на въпросните апартаменти продължава да е голям, като се очаква тази година заради презонирането на града стойността им да се повиши. Това автоматично ще вдигне цената за закупуването им.

Подобно повишаване на цените бе направено през 2022 година, когато бе повишен коефициентът от 2 на 3.5. Така едно общинско жилище тогава на фона на пазарните цени излизаше между 40 и 50% от пазарната цена на свободния пазар. В момента стойността на общинските жилища е около 50% от стойността на свободния пазар. Наблюденията на комисията, която се занимава с общинските жилища са, че наемателите им не са с много добри финансови възможности. Повечето от тях теглят кредит, като тенденцията е да става все по-трудно да ги закупуват.

Важно е да се знае, че ремонтите на жилището се извършват от наемателите, без да им се приспада нищо. Наемателите поддържат жилищата, в които живеят. Преди да бъдат настанени се водят до определеното жилище и подписват приемо-предавателен протокол, че са съгласни с вида му и го приемат. Общината има ангажимент да им е подсигурено електричество и вода, с платени сметки и санитария за оборудване на банята, както и всичко, за да е годно за живот.

Кой и как може да наеме общинско жилище

Последните години практиката е декември месец хората, които искат да се картотекират /един от начините нуждаещ се да бъде настанен в жилище за по-дълъг период от 10 години/ да си подават изискуемите документи.

Списъкът на одобрените е публичен и настаняването се извършва по ред на класиране, който е по точно разписани критерии съгласно Наредбата за условията и реда за настаняването в общинските жилища. Основните критерии са за всеки един от членовете на семейството на хора, нуждаещи се от общинско жилище, независимо възрастен или дете. Трябва да бъдат представени следните документи – адресна регистрация в община Враца за последните 3 години; да нямат извършвана сделка с жилищен или вилен имот на територията на общината в последните 10 години; да нямат декларирани данни за собственост в местни данъци и такси и други. Доходите – за едночленно семейство не трябва да надвишават 1.5 минимална работна заплата, за двучленно семейство две минимални работни заплати, за тричленно три и т.н.

Някога хората са чакали по 10 и повече години по тези списъци за картотека. Сега обаче процедурата е значително подобрена. Картотекират се по 50-60 домакинства на година, като все още не е изчерпан миналогодишния списък, а тепърва до лятото ще се прави тазгодишния.

Желанието на хората за този ред за настаняване е предпочитано, тъй като настанявайки се срокът е до 10 години с право на закупуване на жилището.

Ако наемател е живял минимум една година може на следващата година декември месец да подаде отново необходимите документи, с което да удостовери, че няма промяна в обстоятелствата. В случай, че лицето отново отговаря на критериите може да подаде документи за закупуване на жилището. Комисията разглежда документите и ако прецени, че всичко е наред се определя пазарната стойност на жилището, което съгласно Наредбата е данъчната оценка на жилището по коефициент 3.5. След това се прави предложение до общинския съвет, да вземе решение съгласен ли е да продаде определеното жилище на определеното семейство по определените правила. Ако има положително становище от общинския съвет, след влизането в сила на същото се пуска заповед за заплащане на цялата сума, като срокът е 6 месеца от влизане в сила на решението от Общинския съвет за закупуването. Превеждайки сумата се сключва договор, който е със силата на нотариален акт.

Не се практикува да се оставят наематели за по-дълъг срок от 10 години, защото желаещите в списъка за наемане са много. Не е нормално семейства да живеят цял живот в общинско жилище и за това обикновено няколко пъти преди крайния срок им се напомня, че имат възможност да го закупят. Ако не го направят имат възможността отново да се картотекират и да чакат ред. Обикновено не се толерира практиката възрастните с техните деца и внуци едва ли не да са цял живот наематели на общинско жилище. Ако хората са в много тежко финансово състояние – инвалиди, социално слаби и нямат възможност да закупят жилището от общината могат да им позволят да останат още една година, като през това време активно съдействат и с работата им със социалните служби, за да може семейството да си стъпи на краката.

Резервните общински жилища

Другият фонд за картотекиране са резервните общински жилища. Именно в този фонд се настаняват хора с остри социални и здравословни проблеми /множество заболявания, в много лошо финансово състояние/. Там настаняването е до 2 години, без възможност за закупуване.

Ведомствените жилища

Третият фонд са ведомствените жилища. Там настаняването става по предложение на прекия ръководител на служителя, по референция. Отново има изисквания – да нямат собственост.

Анализ показва, че за да управлява Община Враца ефективно общинския жилищен фонд оптимално трябва да притежава около 200 жилища.