Събития

ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ - Враца реализира важен проект

  25.01.2024 11:00             
ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ - Враца реализира важен проект

ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ гр.Враца приключи дейности по проект 2022-1-BG01-KA122-SCH-000078166 на тема „ Глобално образование днес – устойчиво развитие утре“. Той е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, дейност „Мобилност на учители и друг училищен персонал“ и включва четири  структурирани обучителни курсове, в които участваха 8 учители от училището. Всички курсове се проведоха в гр. Дъблин , Ирландия.

Основни цели на проекта бяха:

- Да се придобият знания за понятието иновации, което е еднакво важно за учителите и учениците. От една страна, преподавателите могат да използват селекция от нови методи, дейности и инструменти, които могат да подобрят тяхното преподаване, правейки темите по-реални и подходящи. От друга страна, учащите трябва да са по-активни, креативни и иновативни, за да свържат субектите със ситуации от реалния живот, да събират информация чрез критично мислене и да решават съвременни проблеми

- Да се придобият знания за глобалните предизвикателства от промяната на климата и интерактивни методи за включването им в уроци и проекти, като част от глобалното образование.

- Да се придобият знания и умения за самооценка на цифрови умения чрез рамката DigCompEdu и да се идентифицират, модифицират и създават цифрови ресурси и оценки на теми от Глобалното образование.

- Да се придобият знания за ирландската образователна система, ежедневието в училище и ирландската цивилизация. Важна цел е да се улесни езиковия опит и културния обмен между европейските участници и ирландския персонал, което води до наистина международен опит.

Курсът „ School Innovation: A New Mindset for Teachers and Students“.- Иновация в училище: Нов начин на мислене за учители и ученици“  се проведе в периода 19 -25 юни 2023г. В него участваха Петя Миронова и Венка Команова.Този курс се занимава с понятието за иновации, което е еднакво важно за учителите и учениците. От една страна, преподавателите могат да използват селекция от нови методи, дейности и инструменти, които могат да подобрят тяхното преподаване, правейки темите по-реални и подходящи. От друга страна, учащите трябва да станат по-активни, креативни и иновативни, за да свържат субектите със ситуации от реалния живот, да събират информация чрез критично мислене и да решават съвременни проблеми.

След приключване на курса те представиха урок на тема „ Изкуствен интелект в помощ на ученици и учители“ с учениците от 10 а клас , специалност Системно програмиране“. Урокът цели да запознае учениците с различни възможности на изкуствения интелект. Представят се платформи, разработени на база изкуствен интелект, насърчава учениците да изпробват принципа на работа, да разберат предимствата на използване на изкуствен интелект в помощ на образователния процес, както и ги насочва към възможните грешки и необходимостта от критично мислене при прилагане на изкуствен интелект.

Вторият курс се проведе в периода 7-15 юли  2023г  на тема „ Climate Change and Global Citizenship Education“ – „Изменението на климата и образованието за глобално гражданство“ .Участници в него бяха инж. Силвия Атанасова и Диана Конецовска. Този курс възприема глобална гледна точка по темите за устойчиво развитие, екологични отпечатъци, глобална справедливост и бедност и как те влияят и се влияят от изменението на климата.

Възприемайки интердисциплинарен подход, този курс признава приноса на учители от всички предмети и възрасти за значими действия за климата.

Участниците бяха  ангажирани в дейности, насочени към обучаемия, като групови дискусии, дебати, казуси и ролеви игри, които са подходящи за използване в класната стая с обучаеми от различни нива.

Всеки модул  изследва основните причини за глобалните предизвикателства и ще изгради знанията, ценностите, нагласите и уменията, от които учителите се нуждаят, за да овластят своите ученици.  

След приключване на курса бе представен урок на тема „Еко идея –  Намали, използвай отново, рециклирай“ с учениците от 8 а клас . В него се включи и г-н Николай  Златев учител по химия и опазване на околната среда и биология  и здравно образование, който направи демонстрации с химични опити по темата. Урокът запозна учениците с принципа на трите R - намали, използвай отново, рециклирай. Да се  информират и да се изгради устойчиво екологично съзнание  за отговорно отношение и поведение от всеки за намаляване  на отпадъците и последствията от глобалното затопляне. Да се затвърди устойчиво поведение към разделно събиране на отпадъците. Да се развие креативно мислене и творчество чрез повторно използване на предмети и създаване на красиви украси.

Накратко, трите R на рециклирането помагат за намаляване на вашия въглероден отпечатък, като ви помагат да изхвърляте по-малко отпадъци, да спестите пари и да бъдете по-отговорен потребител. Най-хубавото е, че е много лесно за следване, тъй като има само три стъпки: намаляване, повторно използване и рециклиране.

Третият курс в този проект бе на тема „Pathways to Become a Digitally Competent Educator“- . Пътища да станете цифрово компетентен  преподавател. Той се проведе в периода 18- 23 септември 2023г„ В него участваха инж. Мариета Цолева  и инж. Димитър Господинов.Този курс е предназначен да помогне на преподаватели от всички нива да подобрят цифровите компетенции, специфични за професионалния живот на учителя. Участниците  се научиха как ефективно да интегрират технологиите в класната стая и как да дадат възможност на учениците да развият своята компетентност

Курсът  обясни рамката DigCompEdu, тоест Европейската рамка за дигиталната компетентност на преподавателите. Рамката описва 22 професионални дигитални компетенции, организирани в 6 области, с 6 нива на владеене. . След приключване на курса, колегите участващи в него  представиха урок на тема „ Опасностите и проблемите при използване на Изкуствен Интелект (ИИ) от ученици и учители“ Споделяне на добри практики от обучителен курс, проведен във Дъблин, Ирландия  на тема: „ИИ в образованието“. Урокът цели да запознае ученици и учители за създаване на съдържание, свързано с предметите по професионална подготовка, както и общообразователните предмети, посредством използването на ИИ. Развиване на умението критичност.

Четвъртият курс  се проведе в периода 24.04.2023 -29.04.2023г  на тема „ The Irish Education System: Study Visits in Dublin“-  „ Ирландската образователна система: учебни посещения в Дъблин“. В този курс участваха  инж.Ирма Петрова и Пиерета Кузманова. Образователната система на Ирландия е уникална в Европа. Децата започват училище на четиригодишна възраст и посещават основно училище осем години. Много ирландски средни училища предлагат преходна година. През това време учениците не посещават официални часове. Вместо това те правят стажове и работят по проекти. Тук те имат възможност да научат важни умения за по-нататъшния си живот. Студентите могат да бъдат на 17 години, когато започват да ходят в колеж. Ирландските завършили студенти обикновено получават докторска степен на 25 години. По време на този курс се запознахме в детайли с ирландската образователна система. Посетихме ирландски училища и институти,  гледахме уроци на учители и имахме дискусии с директори, учители и ученици за училищния живот и ирландската образователна система.

След на ученото във всеки един от курсовете, учителите участващи във тях предадоха наученото на своите колеги, като разработиха и представиха уроци

Резултати, след реализиране на реализиране на дейностите от  проекта са:

- Знания и умения за понятието иновации, което е еднакво важно за учителите и учениците. Актуализиране на  преподавателски умения;Отразяване на опита на творчеството и иновациите в образованието; Разграничаване между радикални и постепенни иновации в образованието;Освояване на подходи, ориентирани към учениците, и иновативни решения, включително концепсуално обучение, разказване на истории, ролеви игри и технологии;
знания и умения за самооценката на цифрови умения чрез рамката DigCompEdu и да се идентифицират, модифицират и създават цифрови ресурси и оценки на теми от Глобалното образование.

-знания за ирландската система за ПОО и нейната интеграция с промишлените сектори, продължаващото образование и многото различни учебни програми, предназначени да отговорят по-добре на нуждите на променящия се пазар на труда.

- развиване на собствен стил в преподаването ;

- подобряване на езиковите  компетенции и запознаване с културата на конкретната държава , в която се реализира курса.

 - личносттно израстване.

Споделянето  на наученото в тези курсове, доведе до реализиране на основните цели на този проект.