Бизнес Интервю Събития

Богданов: Търсим начин за финансиране строежа на язовир „Огоста“ - Монтана

  18.01.2024 15:35             
Богданов: Търсим начин за финансиране строежа на язовир „Огоста“ - Монтана

Ремонтът на язовир „Огоста" – Монтана се бави с години. Първоначално бяха отпуснати средства от ДКК, но след това средствата бяха похарчени за други водоеми. При честата смяна на областните управители всеки от тях е правил постъпки за решаване на проблема. Попитахме министъра на икономиката г-н Богдан Богданов за действията по осъществяването на дългоочаквания ремонт.

Г-н Богданов, отпуснати ли са средства за ремонт на пакера на язовир „Огоста" в Монтана от ДКК и колко?"

- Съгласно § 4в, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите (по-долу само ПЗР на ЗВ), с РМС № 495/13.07.2018 г. „Държавна консолидационна компания" ЕАД е определено като търговско дружество със сто на сто държавно участие, което да възлага ремонти и реконструкции на язовири - държавна и общинска собственост, съгласно одобрен със същото решение списък на язовирите (414 бр.), на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. Решение № 495 от 13.07.2018 г. е допълнено с РМС № 698 от 04.10.2018 г., с което язовир „Огоста" е включен в Списъка.

За обезпечаване изпълнението на това РМС на ДКК ЕАД са отпуснати средства в размер на 500 млн. лева.

В периода 19.12.2018 г. – 09.04.2021 г. са подписани и съответните договори за ремонт и реконструкция на язовири (267 бр.), като в тази категория не попада язовир „Огоста" .

Към настоящия момент, поради направените в периода 2019-2021 г. 100 % авансови плащания на възложените строително-монтажни работи на язовирите от одобрения към РМС №495/2018 г. списък, ДКК не разполага с необходимия финансов ресурс и дружеството не е възлагало ремонта и реконструкцията на язовир „Огоста".

Проблемът беше занемарен, дали ще има промяна? Избрана ли е фирма, която ще осъществи ремонта?"

Към настоящия момент няма подписан договор за ремонта и реконструкцията на язовир „Огоста". Във връзка с гореизложената фактическа обстановка и значимостта на язовир „Огоста" в национален мащаб, сме в постоянен контакт и сътрудничество с компетентните държавни институции, юридически и физически лица с цел организация за намирането на решение за извършването на необходимите строително-монтажни работи.

Само от преобразуването на ДКК ли зависи ремонта?"

Проблемът с ремонта на язовир „Огоста" не е свързан с преструктурирането на ДКК ЕАД./24 часа