Събития

Две детски градини и четири училища в община Мездра остават средищни

  30.11.2023 11:00             
Две детски градини и четири училища в община Мездра остават средищни

Министерският съвет прие Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2023/2024 г. Решението беше взето на последното правителствено заседание. Списъкът се актуализира ежегодно по предложение на министъра на образованието и науката въз основа на решение на съответните общински съвети.

Сред 956-те средищни образователни институции в 660 населени места в страната, които са включени в списъка през тази учебна година, са 44 детски градини, части от детски градини и училища в област Враца, в т. ч. 6 в община Мездра. Това са ДГ „Звездичка“ и СУ „Св. Климент Охридски” - с. Зверино, ДГ „Мир“, СУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Мездра.

В сравнение с учебната 2022/2023 г. средищните детски градини и училища в община Мездра са с една по-малко, като поради липса на необходимия минимален брой пътуващи деца от списъка е отпаднала ДГ „Детелина“ - гр. Мездра.

За средищна се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца се намира на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

Средищно училище е държавно или общинско училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

Целта на нормативния акт е да се повиши обхвата на децата и на учениците и да се намали дела на преждевременно напусналите системата на предучилищното и на училищното образование, като за целта се осигури безплатен транспорт до най-близката средищна детска градина или средищно училище за децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците от населени места, в които няма детска градина или училище.