Събития

Увеличават числеността на ОП „Обредни дейности“-Враца

  21.11.2023 07:00             
Увеличават числеността на ОП „Обредни дейности“-Враца

На предстоящото редовно заседание на общинския съвет във Враца ще бъде разгледана докладна от кмета Калин Каменов за промяна в числеността и структурата на ОП „Обредни дейности“.

От докладната става ясно, че сега действащата структура на предприятието, общата численост е 20 броя.

Приемането на измененията  на числеността и структурата на персонала на Общинско предприятие „Обредни дейности“ Враца ще осигури оптимален числен състав за ефективно и качествено извършване на своя предмет на дейност, както и ясно дефиниране на правата и задълженията на ръководството и персонала в предприятието. Ще създаде условия за бърза реакция и контрол при изпълняваните дейности, ще повиши качеството на предлаганите услуги, ще доведе до по - висока събираемост на дължимите такси от граждани и наследниците на покойниците в гробищните паркове на територията на гр. Враца.

За изпълнението на възникналото задължение на предприятието за почистване на цялата площ на гробищните паркове, включително и на гробните места, съгласно чл. 13 от Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца, възниква необходимост от назначаване на нови служители, като едновременно с това  се извърши и оптимизация на съществуващия персонал.

Предложението е длъжността „организатор дейности почистване да стане „багерист“, като целта е обслужване на наличния мини багер- собственост на предприятието, от квалифициран служител, което от своя страна ще подобри условията на труд и частично ще замени тежкия ръчен труд с машинен такъв при зариване на гроб и изкопаване на гробни места.

Функциите на „Организатор дейности почистване“, а именно организиране работата на общите работници ще се поемат от „Организатор ТОРД“, чиито функция в момента са да организира и контролира дейността на „гробари“ и „завеждащ бюро обредни услуги“ по отношение на траурните дейности и гробищните паркове.

Длъжността „Общ работник“, която е вакантна да се трансформира в длъжност„метач”, за да се приведе към изискването на „Националния класификатор на професиите и длъжностите“. В докладната е заложено и разкриване на нови две длъжности – „метач“ и „администратор“. Метачът е необходим във връзка с повишаване качеството на почистване на гробищните паркове на територията на гр. Враца е необходимо увеличаване на персонала, зает с тази дейност в предприятието.

Разкриването на длъжността „администратор“ се налага, поради въвеждането на таксата за годишното почистване на всички гробни места на територията на гробищните паркове на гр. Враца, които към момента са около 17 хиляди. Разкриването на длъжността е с цел да се организира, обработи и оптимизира дейносттa по изпълнение на дейностите по инвентаризация, уведомление и инкасиране на таксите по ЗМДТ, които като брой през изтеклите четири години са се увеличили двойно.