Бизнес Събития

Дават под наем общински имоти - вижте обявата

  19.11.2023 10:00             
Дават под наем общински имоти - вижте обявата

ОБЯВА

 

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 37и, ал. 13; от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Решение №  409 от Протокол № 47/25.08.2023 г.; на Общински съвет Георги Дамяново и Заповед № 455/10.11.2023 г. на Кмета на Община Георги Дамяново

 

О Т К Р И В А М:

  1. Публичен търг с явно наддаване, на основание  чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за отдаване под наем на пасища, мери и ливади общинска собственост за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от стопанската 2023/2024 година по землища, само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва:

 

Землище с. Дълги Дел:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

Категория

Площ/дка.

НТЦ

Депозит

1

24534.16.8

Ясен

Ливада

7

3,822

42,04

8,41

2

24534.16.17

Ясен

Ливада

7

4,195

46,15

9,23

3

24534.16.20

Ясен

Ливада

7

3,139

34,53

6,91

4

24534.19.13

Боровица

Ливада

7

1,257

13,83

2,77

5

24534.4.92

Роголица

Ливада

7

3,322

36,54

7,31

6

24534.4.95

Роголица

Ливада

7

2,422

26,64

5,33

7

24534.4.96

Роголица

Ливада

7

3,982

43,80

8,76

8

24534.4.68

Мало лице

Ливада

7

5,194

57,13

11,43

9

24534.4.98

Роголица

Ливада

7

1,919

21,11

4,22

10

24534.4.99

Роголица

Ливада

7

2,289

25,18

5,04

11

24534.4.101

Роголица

Ливада

7

1,607

17,68

3,54

 

Землище с. ГОВЕЖДА:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

Категория

Наета площ от

Площ/дка.

НТЦ

Депозит

1

15299.60.7

БИЛОТО

Ливада

IX

12,000/41,409

132

26,4

2

15299.16.87

КРУШАР

пасище мера

VIII

45,000/97,428

450

90,00

3

15299.16.61

ЕЛОВ ДОЛ

пасище мера

VIII

10,000/113,744

100

20,00

4

15299.17.69

ОГРЕНЕ

пасище мера

VI

10,000/23,064

100

20,00

5

15299.18.13

ГОРУНЯ

пасище мера

X

20,000/43,935

200

40,00

6

15299.82.30

ШОДЕЛИЦА

Ливада

X

35,000/127,133

385

77,00

7

15299.62.31

ШИРОК ДОЛ

Ливада

IX

6,000/26,98

66

13,20

8

15299.18.19

ГОРНИ ГОРУНЕ

пасище мера

VIII

50,000/200,501

500

100,00

9

15299.25.46

ЛИЦЕТО

Ливада

VIII

10,000/238,278

110

22,00

10

15299.18.12

ГОРУНЯ

пасище мера

X

20,329

203,29

40,658

 

Землище с. Главановци:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

Категория

Площ/дка.

НТЦ

Депозит

1

14965.100.584

--------------

пасище мера

X

28,380/63,347

283,80

56,76

 

 

Землище с. Гаврил Геново:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

Категория

Площ/дка.

НТЦ

Депозит

1

14283.106.2

Върха

пасище

V

17.240

172,40

34,48,00

2

14283.112.10

Змиярник

пасище

V

28,500/41,187

285

114,00

2

14283.174.47

Петрови поляни

пасище мера

V

5,131

51,31

10,26

 

 

Землище с. Копиловци:

 

№ по ред

№ на имот

местност

начин на трайно ползване

Категория

Площ/дка.

НТЦ

Депозит

1

38488.4.616

ПАРАСИНЯ

Ливада

X

1,097

12,07

2,41

2

38488.5.702

ЧЕРВЕН БРЯГ

пасище мера

6

1,868 

18,68

3,74

3

38488.5.735

ЧЕРВЕН БРЯГ

пасище мера

6

1,150 

11,50

2,30

4

38488.5.750

ЧЕРВЕН БРЯГ

пасище мера

6

6,000/7,980

60,00

12,00

5

38488.4.620

ПАРАСИНЯ

Ливада

7

3,000/5,59 

33,00

6,60

8

38488.1.519

……….

Ливада

9

133,000/243,825

1463,00

292,60

9

38488.3.1561

………….

Ливада

9

0,845

9,30

1,86

10

38488.3.1556

 

Ливада

9

17,375

191,13

38,23

 

 

1. Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 06.12.2023 г. от 10.00 часа в Заседателната зала в сградата на общинска администрация Георги Дамяново.

2. Продажбата на тръжната документация ще започне от 27.11.2023 г. до 04.12.2023 г.  всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 часа  срещу платежен документ от касата на I – ви етаж в община Георги Дамяново.

Цена на тръжната документация е 24.00 /двадесет и четири/ лева с включен ДДС за всяко землище поотделно.

3. Утвърждавам изготвените документи за провеждането на публичния търг с явно наддаване.

4. Депозитът за участие в търга за всеки имот поотделно е в размер на 20 /двадесет/ % върху първоначалната тръжна цена и се внася на касата на общината, след закупуване на тръжната документация. 

5. Стъпка на наддаване в публичния търг - в размер на 10 % от началната тръжна наемна цена на съответния имот.

6. Заявления за участие в публичния търг, заедно с приложените документи, се представят в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината, в срок до 16.30 ч. на 04.12.2023 г.

7. Оглед на обектите се извършва на място всеки работен ден след представяне на документ за закупени тръжни книжа и заявка за оглед в звено „Общинска собственост”, ст. 304 на Община Георги Дамяново.

8. До участие в търга не се допускат лица, които са неизправни по правоотношение с общината, имат задължения или системно нарушават актове на общината;

9. Насроченият търг може да се проведе само в случай, че са подадени най-малко две заявления за участие за всеки имот. Ако на публичния търг не се явят кандидати или се яви само един кандидат търгът се отлага и ще се проведе на 15.12.2023 г. на същото място и час.

10. Документи за повторния търг ще се продават до 16.30 часа на 13.12.2023 г. Депозитът се внася  до 16.30 часа по банкова сметка на общината на 11.12.2023 г. или на касата.

11. В договора за наем ще се заложи клауза, че при възстановяване на земеделски имот или на част от него при условията на чл. 45 е от ЗСПЗЗ се прекратява договора за наем за целия имот или частта от него, която е възстановена от датата на влизане в сила на решението на Общински съвет – Георги Дамяново.

За ПМЛ имат право да кандидатстват физически и юридически лица, които са:

  • Регистрирани като земеделски производители;
  • Собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
  • Нямат неизплатени суми по чл.34, ал.6, чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в частта земи, собственост на Община Георги Дамяново и чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ;
  • Нямат прекратени договори за ползване на земи от ОПФ, поради неиздължаване на парични задължения по тях или поради клаузи по сключени договори..

 

За допълнителни въпроси – справка в отдел „Общинска собственост”, стая 304 и на тел: 09551 22 20