Избори Интервю

Инж. Иво Цветков: Трудностите ни мотивираха да свършим повече работа

  22.09.2023 11:30             
Инж. Иво Цветков: Трудностите ни мотивираха да свършим повече работа

Г-н Цветков каква е Вашата равносметка от постигнатото през мандат 2019-2023 г.?

В края сме на един нелек мандат, който ни изправи пред сериозни изпитания. Епидемията от Ковид 19, която продължи повече от 2 години, икономическата нестабилност, високите нива на инфлация, бедствията, които заедно преодоляхме ни поставиха в условия, при които трябваше да вземаме бързи решения, да сменяме приоритети, да реорганизираме работата на дирекциите и звената си така, че да продължат да функционират всички структури нормално. Въпреки трудностите ние не спряхме, а продължихме работата си е по обновяване на инфраструктурата водени от убеждението, че наше основно задължение и грижа е да направим условията на живот на нашите съграждани по-добри. Положихме доста усилия, разработихме, спечелихме и администрирахме 59 проекта на обща  стойност 23,6 мил. лева, от които 21 проекта - с инфраструктурна насоченост. По този начин, заедно със средствата от общинския бюджет, които заделихме успяхме да изпълним амбициозната си програма за благоустрояване на населените места в общината. Асфалтирахме 57 373 кв. м  улици във всички кметства и общинския център. Рехабилитирахме  11 000 кв. м тротоари в град Бяла Слатина. Подменихме част от водопроводната мрежа в кметствата Бъркачево, Бърдарски геран, Соколаре, Попица и гр. Бяла Слатина. Изградихме част от канализационната мрежа - по ул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Акация“ в гр. Бяла Слатина.

През мандата се случиха и много инфраструктурни проекти нещо повече да ни кажете за тяхното реализиране.

Продължихме и политиката си за изграждане на паркинги в междублоковите пространства и възловите места в града, в полза на гражданите.

С три от проектите, които реализирахме по проект „Красива България“ подобрихме сградния фонд на нашето лечебно заведение - МБАЛ – Бяла Слатина. Повишихме енергийната ефективност на сградата и изцяло обновихме инфекциозно отделение, лабораторията  и административния сектор на болницата. В момента извършваме преустройство на прилежащите парковите площи и изграждаме паркинг за нуждите на пациенти и лекари. Изградихме централна инсталация за медицински кислород, сгъстен въздух и вакуум, фотоволтаична система, ново газово стопанство на пропан-бутан. По проект доставихме и нов дизелов генератор за осигуряване на автономно електрозахранване. С бюджетни средства закупихме нов компютърен томограф, а през четирите години на мандата нова медицинска апаратура за над 750 000 лева. Така стъпка по стъпка осигуряваме на нашите лекари по-добър комфорт, а на гражданите -  качествена и ефективна здравна грижа.

Със средства по Програмата за селските райони успяхме да реализираме енергоспестяващи мероприятия и изцяло да ремонтираме  административните сгради на кметствата Алтимир, Галиче, Бъркачево и Попица. Със собствени средства през последната година извършихме вътрешен ремонт на почти всички кметства на територията на общината. Изцяло обновени са кметство Соколаре, Габаре, Бърдарски геран, Буковец, Комарево, Драшан, Враняк и Тлачене. Административното обслужване на населението във всички кметства се извършва в модерни, съвременно оборудвани кабинети. Към кметствата успяхме да реновираме и помещения, които да бъдат използвани като читални, зали за развлекателни дейности, пенсионерски клубове. Основно ремонтирахме и превърнахме площадите в кметствата: Буковец, Търнак, Попица, Алтимир, Галиче и Търнава в средища за срещи и отдих на хората в кметствата и открити сцени за културни изяви.  С голямо внимание и загриженост се отнесохме и към желанието на кметовете и местното население да се започне обновяване на читалищните сгради и църквите. През този мандат извършихме частичен ремонт на читалищата в кметствата: Бърдарски геран, Враняк, Галиче и Бъркачево. В настоящия момент тече ремонт на читалищната сграда в кметство Габаре. Обновихме и църквата в кметство Комарево. Със средства от Програмата за селските райони и от общинския бюджет беше извършен цялостен ремонт на православния храм в гр. Бяла Слатина.

Считаме за свои голям успех и ремонта и обзавеждането на здравните кабинети в кметствата, както и осигуряването на медицински лица, които да обезпечат здравното обслужване на населението, защото грижата за хората е наш основен приоритет.

И през този мандат в кметствата се грижехме за безопасността и поддържахме в добър вид спортните и детските площадки. Изградихме и нови многофункционални спортни площадки в кметствата Соколаре и Комарево.

Продължихме да обновяваме и сградния фонд на образователните институции, като предпоставка за по-доброто развитие на нашите деца, защото вярваме, че, редом с високия професионализъм на педагозите, от значение е и материалната база и средата за учене. По проект успяхме да ремонтираме и обзаведем трите сгради на ДГ „Радост“, както и да реализираме мечтите на персонала, децата и родителите за нова визия на двора на детското заведение. В скоро време в ДГ ще заработи и солна стая. Изградена беше и нова детска площадка в ДЯ „Здравец“. Започна и в момента тече основен ремонт на физкултурния салон на СОУ „Христо Ботев“ в Габаре. Изградихме нова многофункционална спортна площадка в СОУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина и асфалтирахме спортната площадка в ОУ „Климент Охридски“.

За четири години нашият екип изгради няколко общественозначими обекти, с които всяко населено място с нашите мащаби може да се гордее:

-Плувен комплекс с басейн, многофункционална спортна площадка, детска площадка и прилежащи места за отдих;

-Многофункционална спортна зала,

- Сцена на открито, места за отдих и детска площадка в Лесопарка;

- Кът за отдих с места за тихи игри и нов фонтан в централния градския парк, придаващи съвременен облик на центъра на града.

Изготвен е проект и в най-скоро време ще стартира обновяване на централната пешеходна зона в града, проектът на която и в момента е изложен на информационни пана по протежението на ул. „Димитър Благоев“, в отсечката от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Любен Каравелов“. След завършването на този ремонт Бяла Слатина ще разполага с пешеходна зона от европейски тип, предлагаща естествена среда с модерен архитектурен облик за отдих и почивка.

През последните 4 години постигнахме много, защото успяваме да планираме стратегически и в перспектива. Основна роля в този процес изигра без съмнение и сътрудничеството и добрата екипност и „заедност“ при вземане на решенията между Общинска администрация, Общински съвет Бяла Слатина, кметовете и кметските наместници в кметствата, представителите на неправителствения сектор и гражданите. Всичко, което направихме през тези 4 години е и благодарение на всички Вас, за което използвам случая да Ви благодаря.

От какво значение за Вашата работа беше активния диалог който водехте с местната общност и каква беше социалната политика или грижата за хората от страна на Общината през изтичащия мандат?

Социалната политика на Община Бяла Слатина през изминалите и в  настоящите  години на управление е политика, която  се провежда за да отговори на потребностите на населението.

Насоките в развитието и предоставянето на различните социални услуги  на територията на цялата община са тясно свързани  със целите за удовлетворяване на индивидуалните и специфични потребности на потребителите, повишаване на техния жизнен стандарт. Получаване на медицинска, психологическа, социална, административно – правна  помощ  на застаряващото население. Получаване на подкрепа /психо- социална и образователна/ за семейства- деца и родители, повишаване на техния жизнен стандарт и родителски капацитет.

Общинска администрация Бяла Слатина, използва всички възможностите за кандидатстване и изпълнение на всички проекти със социална насоченост.

Към момента освен съществуващите социални услуги  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания– гр. Бяла Слатина, Преходно жилище, Център за Обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – с Бърдарски геран, Дом за стари хора – с. Попица, предоставяме и Специализирана социална услуга   „Асистентска подкрепа“. Чрез нея се предоставя подкрепа на 93 лица в надтрудоспособна възраст от 31 домашни санитари.

По проект „Грижа в дома“ услуги се предоставят на212  потребители. По проекта са назначени 30 домашни помощници; 5 медицински сестри, 1 психолог, 1 шофьор и 2 координатори.

По механизма за лична помощ се обгрижват 550 лица с трайни увреждания.

През 2019 г. открихме Дневен център за деца и младежи с увреждания, който до края на месец септември тази година е по проект на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, след което от 01.10.2023г. ще продължи своята дейност, като  делегирана от държавата дейност;

Проект „Социално включване“ – „Аз и моето семейство“ с потребители от 0 до 7 години и техните семейства и за деца с увреждания от 0 до 7 години и техните семейства- приключва в края на месец септември 2023г., но ще продължи своята дейност, като Проект „Бъдеще за децата“  с още по- голям обхват от услуги и дейности за деца и семейства.

Тази година стартирахме изпълнението на  Проект „Грижа в дома в община Бяла Слатина“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“, като към момента подпомагаме около 200 лица –възрастни в надтрудоспособна

Продължава и проект „Топъл обяд“ по проекта храна получават 1100 нуждаещите се лица.

Общинското предприятие „Пазари и социални дейности“ осигурява обедното хранене на учениците от цялата община. Една от услугите, които предлага предприятието е „Домашен социален патронаж“, като потребителите ѝ за последните три години са около 250 лица годишно, които получават ежедневно приготвената храна до вратата на дома си от служителите на предприятието.

През изминалия мандат ръководството но община Бяла Слатина положи усилия за разкриване на нови работни места и осигуряване на временна заетост на лица от допустими целеви групи по програми и мерки за насърчаване на заетостта. Общо 325 лица са назначени по програми и мерки за заетост.

През настоящата години ситуацията е следната:

1.  Програма „Старт на кариерата“ е назначено по 1 лице до 29-годишна възраст, завършило висше образование и регистрирано в дирекции „Бюро по труда“, на което е осигурена възможност за придобиване на трудов стаж с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Срокът на заетостта на лицата е 12 месеца.

2.  Национална програма „Активиране на неактивни лица” По програмата са наети 3 лица, позиционирани в гр. Бяла Слатина, в с. Алтимир и в с. Габаре. Те са назначени на длъжност „Организатори на общественополезен труд“, полаган от безработни лица в трудоспособна възраст, получаващи месечни социални помощи по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. Реализацията на програмата е за периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2024 г. Размерът на определените средства за финансиране на програмата за община Бяла Слатина е 166 322,64 лв.

3. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица (аварийки) Основната цел на програмата е осигуряване на заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. През 2023 г. на работа са назначени 22 лица, на длъжност общ работник, за срок от два месеца, които да извършват неотложни аварийни дейности. Финансовите средства по програмата са в размер на 20 154,75 лв.

4. Проект „Нова възможност за младежка заетост“ Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст на пазара на труда чрез заетост при работодател. През 2023 г. са назначени 25 безработни младежи, за срок от 5 месеца. Финансирането за тях е в размер на 151 655,40 лв

Всичко, което се прави в социалната сфера се прави в името на нашите съграждани- малки и големи, които имат нужда от грижи, подкрепа и внимание. /

Г-н Цветков, как преценявате дейността на администрацията по отношение на управление на общинската собственост? Бяхте ли добри стопани през изминалия мандат?

През настоящия мандат един от основните приоритети на Община Бяла Слатина е качественото и ефективно управление на общинската собственост. Общината води последователна и прозрачна политика по отношение на установяването, актуването, управлението и разпореждането със своите имоти.

Ефективното управление на общинската недвижима собственост е важен инструмент за осъществяване на политиката на Община Бяла Слатина за устойчиво местно развитие, която включва мерки за изграждане на инфраструктурите, повишаване на инвестиционния интерес, благоустрояване на населените места, опазване на околната среда и подобряване качеството на живот на хората.

В тази връзка още от 2020 г. започна нелек процес от активни действия по установяването и актуализацията на наличното общинско имущество във всички населени места, като бяха проведени срещи с всички кметове и кметски наместници в Община Бяла Слатина. На тези срещи беше предоставена възможността кметовете да се запознаят със свободните налични имоти–общинска собственост, намиращи се на територията на поверените им населени места, като за същите им бяха предоставени действащите застроителни и регулационни планове, карти на възстановената собственост, кадастрални карти, а при необходимост-актове за собственост и скици. Обединихме се около принципната позиция, когато към определени имоти има интерес от граждани или инвеститори, с цел по-целесъобразното им използване, да се предоставят под наем или за продажба. Това е един от способите да се съберат така необходимите средства за ремонт на местната инфраструктура и благоустрояването на населените места. Тази отговорна задача беше изпълнена с ангажирането на редица общински служители и на самите кметове.

На терен се обходиха и установиха множество общински имоти и обекти, които имаха статут на пустеещи и занемарени, за които бяха съставени необходимите документи за надеждното им стопанисване и управление по адекватен начин. В този процес бяха използвани най-съвременните технологии, благодарение на които  значителна част от общинската собственост се актува и премина в реално владение на общината. Тези имоти се превърнаха във времето в стабилен и надежден източник на допълнителни средства за общинския бюджет с цел реализация на разнообразни по обем и вид ремонтни дейности в населените места от общината. Този ресурс се използва успешно за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническа инфраструктура във всички населени места.  

Отговорно можем да заявим, че постигнахме отлични резултати в тази посока. През настоящия мандат са съставени 1 517 акта за общинска собственост, с което значително увеличихме обема и осъвременихме картата на общинската собственост. Наред с това приходите, които се генерираха от управлението на общинската собственост възлизат съответно за 2020 г. – 1,2 млн. лв., за 2021 г. – 1 млн. лв., за 2022 г. – 2,4 млн. лв. и за осемте месеца на 2023 г. – 5 млн. лв. или общо 9,6 млн. лв., което ни позволи да направим допълнителни инвестиции, капиталови и текущи ремонти във всички населени места от общината. Според местонахождението на общинските имоти, от които са получени приходи, всяко населено място в Община Бяла Слатина е получило финансови средства за благоустрояването си.

Община Бяла Слатина нееднократно е доказала, че винаги се е стремяла да осигури баланс при извършването на модернизацията на населените си места, в съответствие с нарасналите обществени потребности на населението. Община Бяла Слатина ще продължи и в бъдеще да подпомага развитието и благоустрояването на селищната си система, което е наша обща мисия, цел и отговорност.

 

Георги Александров