Събития

Кметът на Криводол подписа важен договор за почти 2 милиона лева

  19.09.2023 18:56             
Кметът на Криводол подписа важен договор за почти 2 милиона лева

Кметът на Община Криводол Христо Доков подписа договор за ремонт на улици в населени места на територията на Община Криводол на стойност 1 918 129,25 лв. Това се случи на 18 септември. Тогава градоначалникът на Криводол подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG06RDNP001-7.017-0080-С01 ,,Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на територията на Община Криводол‘‘ , процедура №BG06RDNP001-7.017-по подмярка 7.2. ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура‘‘ от мярка 7 ,,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони‘‘ от ПРСР 2014-2020.
В обхвата на проектното предложение са предвидени дейности по рехабилитация/реконструкция и строителство на следните обекти: 
ул. Георги Сава Раковски от о.т. 150 до о.т. 285 - гр. Криводол
ул. Олег Кошевой от о.т. 110 до о.т. 75 - гр. Криводол
ул.Максим Горки от 25м преди о.т. 285 през о.т. 174 до о.т. 172- гр. Криводол
ул.Септемврийска слава от о.т. 21 до о.т. 72 - гр. Криводол
ул.Гео Милев от о.т. 24 до о.т. 42- гр. Криводол
улица без име от о.т. 315 до о.т. 314 включително 14м в посока о.т. 311 - гр. Криводол
ул.Средна гора от о.т. 160 до о.т. 162 - с. Пудрия
ул.Генерал Скобелев от о.т. 208 до о.т. 229 - с. Ракево
Конкретната цел на проект №BG06RDNP001-7.017-0080-С01 ,,Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на територията на Община Криводол‘‘ е повишаване качеството на живот за населението на общината , чрез подобряване транспортната свързаност, в частност чрез благоустрояване на уличната мрежа в населените места. Публичната инфраструктура на община Криводол е основен фактор за осигуряване на базовите услуги на населението и достъпа до тях. Уличната мрежа, като част от транспортната свързаност на региона играе важна роля, както за създаването на оптимална жизнена среда, така и за свързаност на жилищните и промишлените зони с основните пътни артерии на територията на общината.
Проектното предложение ще насърчи социалното приобщаване и намаляване на бедността, чрез осигуряване на качествени базови услуги за населението, за устойчиво социално-икономическо развитие на региона. 
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 918 129,25 лв.
Срокът за изпълнение на проектните дейности - 30 месеца.