Събития

Продават общински имот в Якимово

  26.05.2023 10:00             
Продават общински имот в Якимово

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА

3640 с. Якимово  ул. „Европа” № 8

на основание Решение № 267 от Протокол № 51 / 31.03.2023г на ОбС Якимово и  Заповед № 62 от 23.05.2023 г. на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот –  частна общинска собственост

Наименование

Площ

кв.м

Начална

тр.цена  лв.

/без ДДС/

Депозит

лв.

1.

ПИ № ПИ №87299.175.11 – „Нива”, трета категория в местността „Малкочовото”, землище Якимово.

15811

22926

2292.60

 

 

Търгът ще се проведе на 09.06.2023г. от 13:00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 27.06.2023 г. от 13:00ч.          

Депозитът от 10% се внася по набирателната сметка на общината  IBANBG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 14:00 ч. на 08.06.2023 г., съответно до 14:00 ч. на 26.06.2023г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 5% от първоначалната тръжна цена на съответните обекти.

Време за справки по картата на землище Якимово – всеки работен ден от 9.00часа до 16.00 часа от датата на обявяване до 11:00ч. на 08.06.2023 год., съответно до 11:30 часа на 26.06.2023г. включително, в стая №3, етаж IІ на Общинска администрация Якимово, след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

          

Пълният текст на обявата ще намерите в най-новия брой на "Конкурент" - вестникът на Северозапада