Събития

В Козлодуй откриха процедура за учредяване на отстъпено право на строеж на...

  26.01.2023 09:15             
В Козлодуй откриха процедура за учредяване на отстъпено право на строеж на...

ПОКАНА

 

На основание Заповед № 32/20.01.2023 г. на кмета на община Козлодуй

 

 

 

ОТКРИВАМ    ПРОЦЕДУРА

 

           За учредяване на отстъпено право на строеж чрез публичен търг с явно наддаване върху терен предназначен за изграждане на масивна сграда с  площ от 327 кв. м. на два етажа или общо 654 кв. м. РЗП /първият етаж е за търговска дейност, а вторият за административен и бизнес център/ в поземлен имот с идентификатор 37798.512.314 с площ 1 144 кв. м., част от УПИ V в кв. 248, находящ се в гр. Козлодуй,    ул. “Васил Коларов“  № 1, при следните условия:

1.  Първоначална цена – 72 110,00 лв. без ДДС.

2.  Стъпка на наддаване – 5 % в размер на 3 605,50 лв.

3. Размер на депозит за участие – 14 422,00 лв. /четиринадесет хиляди и четиристотин двадесет и два лв./, внесен по сметка на Община Козлодуй в Уникредит Булбанк, IBAN BG 34UNCR70003325065077, BIC UNCRBGSF до 12:00 часа на 09.02.2023 г.

4. Документация за участие в процедурата се получава от „Общинска собственост” в Община Козлодуй и се заплаща в касата на общината до 12:00 часа на 09.02.2023 г., срещу сумата от 80,00 лв. /осемдесет лв./ с включено ДДС.

 

Пълният текст на обявата ще видите само на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада.