Събития

Община Враца организира среща с гражданите за санирането на жилищни сгради

  25.01.2023 17:00             
Община Враца организира среща с гражданите за санирането на жилищни сгради

Възможностите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради, необходимите изисквания и крайните срокове са част от темите, които ще бъдат дискутирани на информационна среща с граждани.
Събитието ще се проведе на 30 януари /понеделник/, от 17:30 часа в Градската концертна зала.
 В срещата с експертите могат да се включат всички желаещи собственици на апартаменти в многофамилни жилищни сгради и домоуправители.
От община Враца припомнят, че:
- Настоящият етап на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на 100% от допустимите разходи. Набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще приключи на 31.05.2023 г.
- По тази процедура за кандидатстване са допустими всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в които:
·самостоятелните обекти в сградата са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;
·проектирани са преди 26 април 1999 г.
- Задължително условие за кандидатстване по настоящата процедура е Сдружението на собствениците, което ще подава Заявление за участие да има предварително направени обследвания за:
·енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
·установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно заснемане и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- Разходите за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, за съставяне на технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за ЕЕ, трябва да бъдат направени от Сдруженията. При одобрение на подаденото проектно предложение, направените разходи ще бъдат възстановени на Сдруженията на собствениците на максимална стойност до 6,28 лв. с ДДС за 1 кв. м.