Събития

Помощи за отопление за 754 хиляди лева в общините Кула, Бойница и Грамада

  26.01.2023 08:00             
Помощи за отопление за 754 хиляди лева в общините Кула, Бойница и Грамада

Общо 1587 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са приети през 2022 година в Дирекция "Социално подпомагане" град Кула. При първият прием за отпускане на целева помощ за отопление за зимен сезон 2022/2023 г. от 1 юли до  31 октомври са подадени общо 1468 заявления- декларации. В община Кула са одобрени 701 заявления, от които на 174 лица е връчен отказ, най- много подадени заявления са от селата Старопатица и Тополовец. Одобрените домакинства в община Бойница са 181, с отказ са 58, в община Грамада отказите са 90, а 264 лица са получили целева помощ. Общият размер на помощта бе малко над 623 лева, което е с близо 20 % повече в сравнение с миналата зима. Всички граждани, които имаха право на този вид подкрепа получиха цялата сума. На  44 лица и семейства беше отпусната помощта от 400 лева на база служебно генерирани заявления в общините Кула, Бойница и Грамада от подадените в периода до 14 ноември Заявления- декларации. Еднократната финансова подкрепа за отопление от 300 лева  получиха и родители или осиновители, отглеждащи деца с трайни увреждания и получаващи месечни помощи- семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

Финансовата подкрепа в община Кула са получили 47 лица и семейства, в община Бойница- 17, а в община Грамада- 11. За да се получи помощта, не бе необходимо да се подава заявление. Средствата се изплащаха служебно въз основа на списък, утвърден от директора на дирекция "Социално подпомагане"- Кула. Средства за отопление са получили и ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Държавата е подкрепила и хора с увреждания с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, получаващи пенсия за инвалидност, поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест или пък социална пенсия за инвалидност, на които е отпусната месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. Еднократна помощ от 300 лв. са получили хора и семейства, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., на които е отпусната еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Така през 2022 година, правителството е отпуснало малко над 754 хиляди лева целеви помощи за отопление за общините Кула, Бойница и Грамада.