Събития

Община Мездра разширява системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

  24.01.2023 19:00             
Община Мездра разширява системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

С цел разширяване на системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), в началото на тази година на територията на гр. Мездра бяха разположени пет контейнери за разделно събиране на негодни за употреба портативни батерии, предоставени от „Надин Холд“ ЕООД - София.

Контейнерите се намират в Центъра за административно обслужване в Община Мездра, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, в Професионална гимназия „Алеко Константинов“, в Професионална гимназия „Васил Левски“ и на касата на Кабелна телевизия „Интерсат“ в Търговски комплекс „Роял“.

Община Мездра има сключен договор с „Екобултех“ АД - София за събиране, транспортиране, предаване за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

ВАЖНО!

„Негодни за употреба батерии и акумулатори” (НУБА) са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.

Влияние върху околната среда:

Тежките метали, които се съдържат в НУБА, се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми поради промяна на рН стойността.

Не допускайте електролитите да попаднат във водоемите, канализационните води и почвата!

Ако имате такива отпадъци, можете да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете в контейнерите за събиране на негодни за употреба портативни батерии, разположени на горепосочените места.

Община Мездра призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност!