Бизнес Събития

Стартират строително-монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“

  24.01.2023 10:00             
Стартират строително-монтажните работи по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“

На 25 януари от 13:00 ч. в залата на Общински съвет – Видин ще се проведе откриваща пресконференция по проекта. От 14:30 ч. на пл. „Бдинци“ ще бъде организирана официална церемония „Първа копка“.

Проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни сгради“ се изпълнява по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, процедура BG16RFOP001-1.010 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин“. Общата стойност на проекта е 3 399 692,22 лева, от които 2 874 502,65 лева финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 507 265,17 лева национално съфинансиране и 17 924,40 лева собствено съфинансиране.

Общата цел на проекта е обновяване на административната сграда на Община Видин и подобряване качеството на живот чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнявани по Договор за инженеринг, сключен с „Алди Комерс Груп“ ЕООД.

Изпълнението на проекта трябва да приключи до 31 декември 2023 г.