Бизнес Събития

Продават общински имот на търг в Бойчиновци - вижте обявата

  21.09.2022 14:00             
Продават общински имот на търг в Бойчиновци - вижте обявата

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОТКРИВА:

 

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост представляващ:

           - урегулиран поземлен незастроен УПИ XXI /двадесет и едно/, находящ се в кв.6 /шест/ по регулационния план на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с площ от 758 кв.м./седемстотин петдесет и осем кв.м./, отреден за обществено обслужване със Заповед №239/21.05.2013год., актуван с АЧОС №1038/01.04.2014 г., при съседи: oт Изток –УПИ XV, oт Юг – път, oт Запад – УПИVI, oт Север – УПИ XX,

            Определям начална тръжна цена 3720,00 лв. / три хиляди седемстотин и двадесет лева/ без ДДС.

            Определям стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена.

Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота в размер на 372,00 лева /триста седемдесет и два лева /.

           Търгът ще се проведе на 11.10.2022 година от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация град Бойчиновци /Заседателна зала/.

            Заявления за участие в търгът за закупуване на имотa, заедно с внесения депозит за него ще се приемат до 17:00 часа на 10.10.2022 година в информационния център на общината, ет.1, стая 101

Повторен търг ще се проведе на 18.10.2022 година с начален час 14:00 часа в сградата на Общинска администрация град Бойчиновци /Заседателна зала/ при същите тръжни условия.

Заявления за участие в повторния търг за закупуване на имотa, заедно с внесения депозит за него ще се приемат до 17:00 часа на 17.10.2022 година в информационния център на общината, ет.1, стая 101.

Тръжните документи ще се продават на цена 50,00 лева /петдесет лева/ в информационния център на общината, ет.1, стая 101.

 

Пълният текст на обявата ще намерите на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада.Проф. Тодор Кантарджиев: Вече може да си отдъхнем от COVID
Головата серия на Батов продължава
Тригодишно момче случайно простреля майка си с пистолет, намерен у дома
МВР неутрализира престъпна група занимаваща се с транспортиране на нелегални мигранти
Бяла Слатина - с поглед в бъдещето за по-добър живот
2300 коли са се струпали на изхода от Русия към Грузия. Увеличават патрулите