Бизнес Събития

Община Бойчиновци продава свой имот - вижте обявата

  24.06.2022 08:30             
Община Бойчиновци продава свой имот - вижте обявата

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ ОТКРИВА:

 

 

Процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост представляващ:

            - УПИ VI, планоснимачен № 224, квартал № 106, по регулационният план на с. Лехчево, община Бойчиновци, с ЕКАТТЕ 43517, одобрен със Заповед № 64/1990 г. на кмета на община Бойчиновци, с площ от 1 298 кв.м. / хиляда двеста деветдесет и осем кв.м./, актуван с АЧОС №1207/01.03.2022 г., при съседи: от изток – УПИ III, от запад – УПИ VII, от север - УПИ II, от юг – път.

            Определям начална тръжна цена от 5 190,00 лв. / пет хиляди сто и деветдесет лева/ без ДДС.

 Определям стъпка за наддаване в размер на 10 % от началната тръжна цена.

 Определям депозит за участие в търга в размер на 10 % от началната тръжна цена на имота в размер на 519,00 лева /петстотин и деветнадесет лева /.

           Търгът ще се проведе на 12.07.2022 година от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация град Бойчиновци /Заседателна зала/.

            Заявления за участие в търгът за имотa, заедно с внесения депозит за него ще се приемат до 17:00 часа на 11.07.2022 година в информационния център на общината, ет.1, стая 101

Повторен търг ще се проведе на 19.07.2022 година с начален час 14:00 часа в сградата на Общинска администрация град Бойчиновци /Заседателна зала/ при същите тръжни условия.

Заявления за участие в повторния търг за имотa, заедно с внесения депозит за него ще се приемат до 17:00 часа на 18.07.2022 година в информационния център на общината, ет.1, стая 101.

 

Пълният текст на обявата ще намерите САМО на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада.