Обяви Събития

Окръжен съд - Враца търси медиатори

  29.03.2024 13:49             
Окръжен съд - Враца търси медиатори

   ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА

З А П О В Е Д № 177

29.03.2024 г.

На основание чл. 86, ал. 1 ЗСВ, чл. 7, ал. 1-5 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, както и като взех предвид, че с решение по протокол № 14/26.03.2024 г.,т. 32 на Съдийската колегия е определен броя на съдебните медиатори в съдебния център по медиация в съда,

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Обявявам процедура по извършване на подбор на 8 (осем) броя съдебни медиатори в съдебен център по медиация в Окръжен съд - Враца,  открита  с  решение по протокол № 14/26.03.2024 г., т. 32 на Съдийската колегия на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация.

ІІ. На основание чл. 7, ал. 8 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, кандидатите подават заявление по образец, публикуван на интернет страницата на съда, в срок до 24.04.2024 г.

Заявленията и приложените към тях документи се подават:

- лично от кандидата или от писмено упълномощен негов представител в сградата на Окръжен съд - Враца - гр. Враца, бул. Христо Ботев № 29, Съдебна палата, І етаж – Информационен център на Окръжен съд - Враца, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.;

- по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалната електронна поща на Окръжен съд - Враца - [email protected];

- чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Окръжен съд - Враца (гр. Враца, бул. Христо Ботев № 29).

При подаване на заявлението по пощата, определяща е датата на пощенското клеймо (датно клеймо) при изпращането. Заявления, подадени след срока, не се разглеждат.

Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Автобиография, подписана от кандидата;

2. Копие от документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 8, ал. 1 от Закона за медиацията;

3. Копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;

4. Копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ професионален опит на кандидата, а за лицата със свободни професии – доказателство за регистрацията или за вписването им;

5. Копие от документи, удостоверяващи допълнителна квалификация на кандидата в областта на медиацията (при наличие на такива);

6. Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества, включително и препоръки.

ІІІ. Допълнителният подбор на медиаторите да се проведе от комисия по подбора на два етапа – писмен тест и устно събеседване по реда на чл. 6 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация.

ІV. Писменият тест да се проведе на 10.05.2024 г. от 10.00 часа в сградата на Окръжен съд - Враца - гр. Враца, бул. Христо Ботев № 29.

V. Устното събеседване да се проведе на 29.05.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Окръжен съд - Враца - гр. Враца, бул. Христо Ботев № 29.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Окръжен съд - Враца, на сайта на в-к „Конкурент“ - www.konkurent.bg, както и на таблото за съобщения в сградата на Окръжен съд - Враца, незабавно след издаването й.

 НАДЯ ПЕЛОВСКА-ДИЛКОВА, 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ВРАЦА