Бизнес Събития

Обявиха на търг общински имоти - вижте обявата

  26.11.2023 10:00             
Обявиха на търг общински имоти - вижте обявата

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА

3640 с. Якимово  ул. „Европа” № 8

 

На основание Решение №300от Протокол №56 / 27.07.2023г на ОбС Якимово, Решение №289 от Протокол №56 / 27.07.2023г на ОбС Якимово,  , Решение №282 от Протокол №55 / 28.06.2023г на ОбС Якимово и  Заповед № 152 от 17.11.2023 г. на кмета на община Якимово

ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба и отдаване под наем на следните обекти и имоти – частна и публична общинска собственост

Наименование

Площ

кв.м

Начална

тр.цена  лв.

/без ДДС/

Депозит

лв.

Предмет на търга

1.

ПИ № ПИ №87299.235.1 – „Изоставена орна земя”, трета категория в местността „Малия гред”, землище Якимово.

32314

 

41990.00

 

4199.00

 

продажба

2.

Сграда, в УПИ XVI, кв.76, пл. №1062 - землището на с. Якимово

91.30

36.52

146.08

наем

3.

Общински терен –публична общинска собственост в с.Якимово

7.7

6.16

61.60

наем

 

Търгът ще се проведе на 11.12.2023г. от 13:00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 28.12.2023 г. от 13:00ч.          

Депозитът се внася по набирателната сметка на общината  IBANBG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 14:00 ч. на 08.12.2023 г., съответно до 14:00 ч. на 22.12.2023г.

Определям стъпка за наддаване в размер на 5% за зем. земя и 10 % за останалите обекти предмет на търга от първоначалната тръжна цена на съответните обекти.

Време за справки по картата на землище Якимово – всеки работен ден от 9.00часа до 16.00 часа от датата на обявяване до 11:00ч. на 08.12.2023 год., съответно до 11:00 часа на 22.12.2023г. включително, в стая №3, етаж IІ на Общинска администрация Якимово, след представяне на документи за закупени тръжни книжа.

            Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 10:00 ч. на 08.12.2023 г., съответно до 10:00 ч. на 22.12.2023г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.

              Заявления за участие да се приемат до 15:00 ч. на 08.12.2023 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 15:00 ч. на 22.12.2023 г.          

 

За информация – тел.: 0882026493