Бизнес Събития

ВАЖНО съобщение от Община Враца

  12.11.2023 08:00             
ВАЖНО съобщение от Община Враца

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАСЕГНАТИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДЕВЕНЕ, С. ТРИ КЛАДЕНЦИ И С. ЧИРЕН, ОБЩИНА ВРАЦА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИ ПРАВА

 

Относно: Приети пазарни оценки за парични обезщетения на собствениците на земеделски имоти, засегнати от сервитута на трасе за обект: Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопроводна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на село Бутан“, през землищата на с. Девене, с. Три кладенци и с. Чирен, община Враца, област Враца, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

 

 

            Със Заповед №РД-02-15-99/10.07.2023 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план ПУП-ПП  за обект: Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопроводна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на село Бутан“, през землищата на   с. Девене, с. Три кладенци и с. Чирен, община Враца, област Враца.

С писма вх. № 2600-1516/14.06.2023 г. и вх.№2600-2027/07.08.2023 г. на Община Враца, от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД, е предоставена необходимата документация за прилагане на плана на територията на община Враца, с молба на основание чл. 64, ал. 6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, да се определи размерът на дължимото от „Булгартрансгаз“ ЕАД обезщетение за учредяване на право на строеж и сервитутно право, съгласно приложения регистър.                                                                                                    

Съгласно чл. 64, ал. 1, от ЗЕ при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути, за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл. 64, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗЕ, сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода и в ограничаване ползването на засегнатите поземлени имоти. Съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗЕ, титулярът на учреденото право на прокарване - „Булгартрансгаз“ ЕАД, придобива право:

- на прокарване и изграждане на енергийни обекти – газопровод;

- представители на титуляра на сервитута да влизат и преминават през засегнатите имоти, както и право на преминаване на техника, необходима за изграждане и обслужване подземни и надземни съоръжения;

- да извършва кастрене и рязане на дървета и храсти в сервитутните ивици на обекта за отстраняване на аварии.

В засегнатите поземлени имоти не се допускат:

- застрояване или засаждане на трайни насаждения в сервитутната зона;

- прокарване на проводи на други мрежи на техническата инфраструктура, освен в случаите, когато това е допустимо с нотариален акт, при спазване на съответните технически и други изисквания; промяната на собствеността на засегнатия имот и на линейния енергиен обект не прекратява действието на сервитутите;

- сервитутите са неделими права, могат да се използват и упражняват изцяло в полза на лицата, изграждащи и експлоатиращи енергийния обект;

- собственикът на засегнатия имот няма право да премества сервитута.

За определяне размера на обезщетенията за засегнатите имоти, от страна на Община Враца, е възложено на независим лицензиран оценител изготвянето на оценителски доклади за размера на сервитутното право.

В тази връзка и на основание чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), комисия назначена със Заповед №473/22.03.2023 г. на Кмета на Община Враца, разгледа и определи, по пазарни цени, размера на дължимите обезщетения за учредяване на сервитутни права на елементи на техническата инфраструктура и необходимите сервитути на трасе на газопреносната мрежа, преминаващо през поземлени имоти – държавна, общинска и частна собственост, находящи се извън границите на урбанизираната територия, в землищата на с. Девене, с. Три кладенци и с. Чирен, община Враца. Резултатите от работата на комисията са обективирани в Констативен протокол по чл.210 от Закона за устройство на територията от 01.09.2023 г., Констативен протокол по чл.210 от Закона за устройство на територията от 04.09.2023 г. и Констативен протокол по чл.210 от Закона за устройство на територията от 12.10.2023 г., във връзка с постъпилото искане в Община Враца от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Комисията счита, че горните оценки са съобразени в максимална степен с пазарните условия, отразяващи обективно пазарните оценки на земеделски имоти за учредяване на сервитут и определя справедливо обезщетение за възникването на сервитута, респективно за ограничаването правото на собственост, без да лишава собственика от възможността да ползва недвижимия си имот, с изключение на наложените ограничения на закона.

Във връзка с настоящото съобщение собствениците/наследниците на засегнатите имоти може да се явят в „Център за административно обслужване“, I етаж в сградата на Общинска администрация – гр.Враца, всеки работен ден от 08:00 до 18:00 часа, за да подадат заявление /по образец/ и да посочат банкова сметка, по която да им бъде преведено обезщетението.

Сумата за обезщетението за сервитута на трасето на газопровода е внесена по сметката на Община Враца и ще бъде изплатена, след като бъдат представени следните документи в оригинал или заверени копия:

  1. Лична карта – за справка;
  2. Документи за собственост на засегнатия/те имот/и – решение за възстановяване, нотариален акт, съдебно решение, договор за делба – заверено копие;
  3. Заверен от обслужващата банка документ с IBAN и BIC за банкова сметка, по която да бъде изплатено полагащото се обезщетение;
  4. Актуално удостоверение за наследници;
  5. Изрично пълномощно, в случай, че собственикът не се яви лично.

Необходимо е в заявлението да бъде посочен един представител на всички наследници, надлежно упълномощен за процедурата и  получаването на обезщетението, както и банкова сметка, по която да бъде преведено цялото обезщетение. Разпределението на обезщетението съобразно квотите на участие в собствеността към останалите наследници е ангажимент на титуляра на банковата сметка, по която Общината е превела дължимото обезщетение.

В случай, че се явят всички наследници, трябва да бъде посочен един от тях да подаде заявление и получи полагащото се обезщетение по банкова сметка на заявителя, като в този случай е необходимо собственоръчно останалите наследници да декларират желанието си.

На основание чл.210, ал.3 от ЗУТ съобщаваме приетите оценки на заинтересованите собственици/наследници, в табличен вид, а именно:

Съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на съобщението, решението на комисията може да бъде обжалвано чрез Община Враца до Административен съд – гр.Враца.

Относно: Приети пазарни оценки за парични обезщетения на собствениците на земеделски имоти, засегнати от сервитута на трасе за обект: Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопроводна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на село Бутан“, през землищата на с. Девене, с. Три кладенци и с. Чирен, община Враца, област Враца, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

 

Подробности ще намерите САМО на страниците на "Конкурент" - вестникът на Северозапада