Бизнес Събития

Търсят на търг наематели на павилиони в Берковица

  11.09.2023 06:00             
Търсят на търг наематели на павилиони в Берковица

На основание чл. 44, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2  от Закона за общинската собственост, чл. 45,  т. 2 и чл. 46 ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповед № РД-15-611/05.09.2023г. на Кмета на  община Берковица

 

ОБЯВЯВА

 

  1. Откривам процедура за провеждане на публичен търг  с явно  наддаване, за отдаване под наем на:
    1. Обект 1:  част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 03928.512.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, с площ от 5 кв.м. за поставяне на  временен обект – павилион за вестници, по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 10 години, при първоначална месечна  наемна цена от 40,00 лв. /четиридесет лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.
    2. Обект 2:   част   от   имот –   публична общинска собственост с идентификатор 03928.512.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, с площ от 12 кв.м. за поставяне на  временен обект – гише за пици, по реда на чл.56 от ЗУТ, за срок от 10 години, при първоначална месечна  наемна цена от 96,00 лв. /деветдесет и шест лева/ без ДДС. Сделката подлежи на облагане с ДДС.

 

2. Публичният търг ще се проведе на 21.09.2023 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

  • За обект 1.1  от 09:00 часа;
  • За обект 1.2  от 09.15 часа;

3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.

4. Размерът на депозита за участие в търга е шестмесечния обявен първоначален наем е:

           - за обект 1 -  240,00 лева (двеста и четиридесет лева) без ДДС.

           - за обект 2 – 576,00 лева (петстотин седемдесет и шест лева) без ДДС.

5. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация - Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в брой в стая 110-каса, сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

6. Утвърждавам тръжни книжа. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за обекта на търга тръжни книжа в размер на 45,18 лв. (четиридесет и пет лева и осемнадесет  стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация - Берковица /ЦАУ/ всеки работен ден до 17:00 часа на 20.09.2023 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

7. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за административни  услуги (ЦАУ) при Общинска администрация - Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17:00 часа на  20.09.2023 г..

8. Информация за обект на търга, да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица  и на web site: http://berkovitsa.com/.

9. При не провеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 28.09..2023г.  при същите условия, като документите за участие се подават до 17:00 часа на 27.09.2023г.. Общинска администрация - Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

Димитранка Каменова /П/

Кмет на Община Берковица