Konkurent
ТДМ

Събития

Данъците и таксите в Белоградчик остават без промяна

2017-01-11 12:00 288 0

Данъците и таксите в Белоградчик остават без промяна
Данъците и таксите в Белоградчик остават без промяна Данъците и таксите в Белоградчик остават без промяна Данъците и таксите в Белоградчик остават без промяна Данъците и таксите в Белоградчик остават без промяна Данъците и таксите в Белоградчик остават без промяна

Обсъдиха публично проектобюджета на община Белоградичик. По време на дискусията кметът Борис Николов увери, че местните данъци и такси няма да бъдат променяни през 2017 г. Освен ръководството и представители на администрацията, на обсъждането присъстваха още ръководители на институции и граждани.

План-сметката беше представена от главния експерт „Бюджет и финансов контрол” Петя Тонкова. Тя е изготвена на база Закона за публичните финанси и нейната основна цел е запазване финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове. Приходите за финансиране на държавните дейности се състоят от: трансфери от държавния бюджет; собствени приходи; преходен остатък.

Местните приходи на пък включват: имуществени данъци и неданъчни приходи /5 256 750 лв./; преходен остатък /275 120 лв./; трансфери от централния бюджет за местни дейности /866 800 лв./, от които общата изравнителна субсидия и другите трансфери за местни дейности от централния бюджет са в размер на 459 900 лв. От тях пък общата изравнителна субсидия е 389 900 лв., 70 000 лв. са трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, а целевата субсидия за капиталови разходи е 406 900 лв.

При подготовката на разходната част на план-сметката са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети. При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности пък са спазени и утвърдените показатели в Решение № 304/26.04.2016 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. Предвидено е увеличение на стандартите във функциите „Образование“ и „Социално осигуряване“ с 10%, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ с 9%, а в  „Здравеопазване“ - намаление с 8% спрямо миналата година.

В частта „Местни дейности“ разписаните финансови средства за отделните функции са: „Общи държавни служби“ - 865 165 лв.; „Отбрана и сигурност“ – 2 000 лв., които са заложени в дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”; „Образование“ – 104 426 лв. за издръжката на ОДЗ и детския комплекс, без да са включени възнаграждениятана персонала; „Здравеопазване“ - 50 600 лв. за капиталови трансфери за МБАЛ „Проф. Г. Златарски” и издръжка на здравните кабинети на територията на общината; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - 280 569 лв. в т.ч. възнаграждения и издръжка на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, и програмите за временна заетост; „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“ - 3 935 526 лв. /включени са дейностите по водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие, озеленяване, чистота. Средствата от ТБО ще бъдат разпределяни за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до регионалното депо в землището на видинското село Жеглица, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци/; „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - 164 783 лв. за изддръжка на спортната база, клубовете, духовия оркестър и мажоретния състав, организиране на културни празници от местно значение, помощи за погребения на самотноживеещи хора; „Икономически дейности и услуги“ - 228 914 лв. предназначени за разпореждане с горския фонд, зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, възнаграждения и издръжка на младежкия дом; „Разходи некласифицирани в другите функции“; „Разходи за лихви“ - 110 000 лв., предвидени за покриван на лихвите по ползвани от общината кредити от Фонд ФЛАГ, използвани за успешната реализация на управлявани проекти, и за лихви по наложени запори.

За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на собствени приходи се планират 293 586 лв., разпределени по функции, както следва: „Общи държавни служби“ – 175 705 лв., „Образование“ – 49 408 лв., „Здравеопазване“ – 46 003 лв.; „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 22 470 лв.

„И през тази година сред приоритетите на общинското ръководство са образованието, социалното осигуряване, строителството, благоустройството, здравеопазването и културата. За да се изпълни приходната част на бюджета за 2017 г. ще продължат усилията ни към събиране на текущите и просрочените вземания от данъци, такси и наеми. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджетни кредити и от ръководството на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Не малка част от проекта на бюджета се насочва за капиталови разходи като реализирането на обектите ще подобри социалната и техническата инфраструктура на общината4, каза кметът Борис Николов. Той напомни, че така предложеният бюджет подлежи на промяна в съответствие с исканията и отправени предложения от гражданите, кметовете и кметските наместници, ръководителите на бюджетни звена.

коментари
Име*:
Коментар*:
Код за сигурност*:
* Задължителни полета
Ликвидатор търси нов стопанин на апетитен имот
2018-01-16 11:00
58 0
Ликвидаторът на Потребителна кооперация „Земеделец“ продава изгодно имот в козлодуйското село Бутан. Недвижимостта е на 3-ия етаж от административна триетажна сграда с обем от 117…

Чистят арсена от водата на 3 села
2018-01-16 10:00
124 0
Три села в община Бойчиновци все още пият вода от водоноска заради наличие на арсен, показват данните на регионалната здравна инспекция в Монтана. Проблемът за…

Каменов хвърли оставка, идат извънредни кметски избори
2018-01-16 09:00
1202 0
Извънредни кметски избори ще има във видинската община Макреш, тъй като кметът Иван Каменов хвърли оставка. Това е второто заявление за нап ускане от него…

Продават изгодно имот в Бутан
2018-01-16 08:00
268 0
Ликвидаторът на Потребителна кооперация „Земеделец“ продава изгодно имот в козлодуйското село Бутан. Недвижимостта се намира на ул. „Георги Димитров“ и представлява масивна сграда. Продажбата е…

актуален брой на вестник Конкурент