Konkurent
ТДМ

Събития

Министерство на културата: Уволнихме Стефан Стефанов, защото...

2018-02-14 19:00 1151 0

Министерство на културата: Уволнихме Стефан Стефанов, защото...

Почти седмица след дисциплинарното уволнеие на Стефан Стефанов като директор на Професионалалната гимназия по каменоделство в романското село Кунино, от Министрество на културата, което е принципал на единственото подобно учебно заведение на Балканите обявиха, причината за крайната мярка. Публикуваме изявлението, направено на сайта на МК.

ДИРЕКТОРЪТ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ – КУНИНО Е УВОЛНЕН ДИСЦИПЛИНАРНО ЗАРАДИ МНОГОБРОЙНИ НАРУШЕНИЯ

Във връзка с многобройни медийни запитвания пресцентърът на Министерството на културата (МК) е упълномощен да заяви следното:

Министерството на културата няма намерение да закрива или да мести Професионалната гимназия по каменообработване –Кунино (ПГКО).

Директорът Стефан Стефанов е уволнен дисциплинарно вследствие на констатирани нарушения при проверка от страна на МК през ноември 2017 г. Но за тежестта на дисциплинарното наказание са взети предвид и  резултатите от предишни инспекции на място, за които не са изпълнени или частично са изпълнени направените предписания.

Множество проверки от страна на Министерството на културата, Регионалното управление по образованието (РУО)  - Враца и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) показват, че в качеството си на директор Стефан Стефанов не е изпълнил свои законови задължения, свързани с образователния процес, като приема на ученици, воденето на задължителна училищна документация и упражняването на контрол върху тази дейност, както и дейности  по управление на държавната собственост.

Сред нарушенията са прием на ученици без провеждането на изпит за проверка на способностите, използване на стаи в училищното общежитие от служители и външни лица, включително и без заплащане на наем и режийни разноски.

Проверките на МК и РУО от 2016 г. до сега показват сериозно разминаване между броя на записаните и на посещаващите занятия. В дневна форма на обучение са били записани за ученици лица на възраст, значително надвишаваща задължителната училищна възраст. Директорът на ПГКО не е предприел нужните мерки за коректно отразяване на отсъствията на учениците и за отписване на учениците, които трайно не посещават училище по неуважителни причини. По този начин училището получава финансиране за ученици, които не се обучават реално.

За посочения период в МК са постъпили няколко сигнала и за насилие от страна на учители над ученици и между ученици, които своевременно са препратени към ДАЗД.  

Министерството на културата предприе всички необходими действия и за директор на гимназията до заемане на длъжността чрез конкурс е назначена изкуствоведът Яна Орлинова, която ден по-рано беше представена на служителите в училището. Конкурсът ще бъде обявен в най-кратки срокове. Яна Орлинова е завършила Професионалната гимназия по каменообработване и е с 5-годишен преподавателски стаж в училището.

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪБИТИЯТА

Август  2016 г. - констатирано влошено финансово състояние  на Професионална гимназия по каменообработване /ПГКО/

10 октомври 2016 г. - проверка на Инспектората на Министерството на културата и дирекция „Сценични изкуства и художествено образование. Сред нарушенията са  и настаняване на служители на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино в ученическото общежитие към училището без заплащане на наем и режийни разноски. Констатирано е присъствие на учебни занятия  26  ученици от общо 90 в дневна форма на обучение.

19-20 октомври 2016 г. – планова проверка на Държавната агенция за закрила на детето, съставен е констативен протокол и задължителни предписания. Присъствали са 30 ученици от 90 в първия ден на проверката и 21 във втория. Констативният протокол е подписан от директора на училището без възражения.

4 ноември 2016 г. – постъпил сигнал от родител на дете, за упражнено физическо и психическо насилие от учител в училището -  чрез РУО – Враца и Държавната агенция за закрила на детето.

5-7 април 2017 г. - констативен протокол и задължителни предписания на Държавната агенция за закрила на детето. Установено е, че в училището има постъпващи множество устни сигнали от деца и преподаватели, които не се завеждат и по които не се предприемат действия, както и жалби от родители, има случаи на агресия и инциденти. Сигнали са получени и на Националната телефонна линия за деца 116111  на 13 март 2017 г. и 14 март 2017 г. за  упражнено физическо насилие над деца в училището. Констативният протокол съдържа разгледани такива случаи от проверяващите. В училището са присъствали 17 ученици от общо 90, като много от тях са споделили, че в час са обичайно по 5-6, а мнозина не са идвали от началото на учебната година. Констативният протокол е подписан от директора на училището без възражения.

12 юни 2017 г. - сигнал от родител на ученик в Професионална гимназия по каменообработване относно упражнено насилие върху него от друг ученик, препратен до Държавната агенция за закрила на детето.

15 юни 2017 г. - сигнал от родител на ученик относно приема  и учебния процес в училището.

16 юни 2017 г. – сигнал от родител на ученик в Професионална гимназия по каменообработване  и от самото дете за случай на насилие над него в общежитието, получени в МК и чрез Министерството на образованието и науката. Препратени в Държавната агенция за закрила на детето.

19 юни 2017 г. -  проверка на представители на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование” - в училището са присъствали общо 15 ученици от записаните тогава  90 в дневна форма на обучение.

10 октомври 2017 г. –  на основание налични протоколи от приемни изпити и докладна записка е отказано  формирането на маломерна паралелка в VIII клас дневна форма на обучение с 6 ученици,  училището е информирано, че маломерната паралелка не е утвърдена, както и  разрешение за записване в самостоятелна форма на обучение в VIII клас само на една от ученичките, която е над 16 - годишна възраст и отговаря на условията за това.

9 ноември 2017 г. – проверка на Държавната агенция за закрила на детето, съставен е констативен протокол. В училището са присъствали общо 18 ученици във всички паралелки от записаните тогава 70 в дневна форма на обучение.

13 ноември 2017 г. – проверка на Инспектората на Министерството на културата, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Регионално управление по образованието – Враца. При проверката са констатирани следните нарушения:

1. В ученическото общежитие е настанен управителят на „Кариера“ – Кунино в нарушение включително и на Закона за държавната собственост и ППЗДС. Общежитието  няма статут на ведомствено жилище, предоставено на ПГКО, а г-н Проданов не е имал правно основание да бъде  настанен в него. Налице е нарушение на чл. 22 ал. 1 и 2 от ППЗДС, като в ученическото общежитие без правно основание е настанено лице, нямащо право да го обитава.

2. В деня на проверката в  училището е установено присъствието на общо 29 ученици от записаните тогава 70 ученици в дневна форма, което представлява 41 %. Съставен е подробен констативен протокол, с който е запознат директорът на училището, както и присъствен лист на наличните ученици. Информацията за  проблемите с посещаемостта в училището и наличния брой ученици е потвърдена.  Отново е посочена необходимостта от предприемане на действия за отписване на учениците, които трайно не посещават училище по неуважителни причини на основание чл. 173, ал. 2, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование или преминаването им в самостоятелна форма на обучение, за тези, които отговарят на условията за това, както и стриктно водене на отсъствията в дневниците.

3. При проверката е констатирано, че в VIII  клас са записани  в самостоятелна форма на обучение четирима ученици в задължителна училищна възраст по желание на родителите, като не са спазени изискванията по чл. 112, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и чл. 37, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. Не е създадена организация за внасяне на съответните документи в РУО на МОН – Враца за разглеждане от експертна комисия и вземане на решения относно провеждането на обучение в самостоятелна форма по желание на родителите. При проверката е установено, че двама от учениците в самостоятелна форма на обучение в VIII клас са налични в училището и се обучават заедно с учениците  от IX клас. Няма правно основание за обучението им по този начин, учениците не са вписани в учебната документация и няма основание да бъдат вписани.

4. Проверени са наличните протоколи от приемни и приравнителни изпити за учебната 2016/2017 г. и 2017/2018 г. Съгласно Наредба № 2 за приемане и преместване на ученици в училищата по изкуствата, постъпването на ученици независимо от формата на обучение е възможно само след полагане на изпит за проверка на способностите. В самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/2018 г. в специалност „Каменоделство“ са записани общо 30 пълнолетни лица, като 12 от тях са записани в самостоятелна форма на обучение, без да са полагали изпит за проверка на способностите.

 

 21 декември 2017 г. - констатирани са още ученици, записани в дневна и самостоятелна форма на обучение без полагане на изпит за проверка на способностите, както и лица, назначени на длъжност „учител” без съответната квалификация.

21 декември 2017 г. – от директора на училището са поискани писмени обяснения за допуснатите нарушения.

10 януари 2018 г. – от директора на училището са дадени писмени обяснения. Изложените обяснения и мотиви не са уважени.

8 февруари 2018 г. – на директора на училището е връчена заповед за дисциплинарно уволнение

9 февруари 2018 г. – назначен е директор на училището със срок до заемане на длъжността след конкурс –  Яна Орлинова.

 

Професионална гимназия по каменообработване – Кунино  е създадена през 1921 г. В системата на Министерството на културата е от 2006 г. В момента в училището се обучават 51 ученици в дневна форма на обучение в четири паралелки по специалностите скулптура и каменоделство от IX до XII клас, както и 56 в неприсъствена форма на обучение. В общежитието са настанени 21 ученици.

Сградата на училището е публична държавна собственост. Училището получава ежегодно от Министерството на културата допълнително средства по делегирания си бюджет като намиращо се в малко населено място и гарантиран минимум за издръжка. През 2010 г. са отпуснати 100 хил. лева за ремонт на покрив, а през 2012 г. – 36  хил. лева за ремонт на ателиета за скулптура и на физкултурен салон, през 2014 г. 38 500 лв., през 2016 г. – 23 655 лв. за аварийни ремонти. Училищната сграда е с нова дограма, поставена със средства на Министерството на образованието и науката, получени са също така нови компютри по проект за развитие на информационните технологии. Със средства от Училищното настоятелство и дарители е ремонтирана фасадата на сграда и вътрешната част на двора, изградени са нови тоалетни.  Значителен е приносът на Обществения съвет към училището за подобряване на материалната база, в това число на ремонти на стаите  и санитарните възли в ученическото общежитие, ремонт и оборудване на нова столова и дарения за хранене на учениците.

През 2017 г. средства за капиталов ремонт са планирани, но не са отпуснати, поради съществени разминавания на описаните ремонтни дейности в докладна записка и приложените план-сметки, както и липсата на инвестиционен проект. През 2018 г. средства могат да бъдат предоставени само след мотивирано предложение и инвестиционен проект, както и след подробно проучване на нуждите от класни стаи, ателиета и работилници за обучаващите се в момента в дневна форма 51 ученици.

коментари
Име*:
Коментар*:
Код за сигурност*:
* Задължителни полета
Да паркираш по врачански СНИМКИ
2019-01-18 06:00
24 0
Новоремонтираните тротоари по Крайречен булевард са се превърнали в паркинг за врачани. Дали защото няма кой да ги санкционира, или пък паякът не ги забелязва,…

Болни напълниха коридорите на ДКЦ-1
2019-01-18 05:00
39 0
Болни напълниха коридорите на Диагностично-консултативен център-1 във Враца, установи проверка на „Конкурент“. От началото на седмицата пипналите остри респираторни зарази се увеличават с всеки изминал…

В новия брой на
2019-01-17 22:00
166 0
- Мощите на свети Ефрем Нови пристигнаха у нас; - Над 8 000 пилета зимуват в Дунав и край язовири; - Общински експерти в Козлодуй…

Гледайте екслузивно
2019-01-17 21:00
113 0
Специално за всички, които желаят да гледат това събитие могат да го направят в кино "Метропол" – Враца. Ексклузивната прожекция ще бъде само и единствено на…

актуален брой на вестник Конкурент